Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til veterinærreiser

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. juli 2020 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov