Forskrift om EU-gjødselvarer (EU-gjødselvareforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 6. mars 2024 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 17, § 18, § 19, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 og § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) § 9 nr. 1–3 og § 27 fjerde ledd, lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11, lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 8 og § 10 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIV nr. 1 (forordning (EU) 2019/1009 som endret ved forordning (EU) 2021/1768, forordning (EU) 2021/2086, forordning (EU) 2021/2087, forordning (EU) 2021/2088, forordning (EU) 2022/1171, forordning (EU) 2022/1519 og forordning (EU) 2023/409), nr. 1a (forordning (EU) 2022/973), nr. 2 (beslutning 2006/347/EF), nr. 3 (beslutning 2006/348/EF), nr. 4 (beslutning 2006/349/EF), nr. 5 (beslutning 2006/390/EF), nr. 6 (beslutning (EU) 2020/1178), nr. 7 (beslutning (EU) 2020/1184) og nr. 8 (beslutning (EU) 2020/1205).Forskriften er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv (EU) 2015/1535).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov