Brann- og eksplosjonsvernloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver <br><i>(Brann- og eksplosjonsvernloven)</i>

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) ble vedtatt 14. juni 2002, og trådte i kraft 1. juli d.å. Den avløste lov om brannvern m.v. (1987), lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (1971) og lov om eksplosive varer (1974).

I Ot.prp. nr. 28 (2001-2002) 7. desember 2001 ble det fremmet forslag for Stortinget til ny lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven), og skal erstatte gjeldende lover.

Ny ble vedtatt 14. juni 2002, og trådte i kraft 1. juli d.å. Den avløste lov om brannvern m.v. (1987), lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (1971) og lov om eksplosive varer (1974).

Loven administreres sentralt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og lokalt av det kommunale brannvesenet.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter