Forskrift om endring i forskrift om tilskot til avløysing

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 27. juni 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov