Forskrift om endring i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. februar 2010 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov