Historisk arkiv

Midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2005 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov