Høring - Utkast til midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt

Midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt. Fastsatt 4. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200500204

31.01.05

Utkast til midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt

Landbruks- og matdepartementet (LMD) legger med dette frem forslag til midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt.

1. Bakgrunn for forslaget
Det er for tiden utilstrekkelig bemanning av den kliniske veterinærvakten som skal sikre hjelp til dyr utenom vanlig arbeidstid. Dette skyldes at det ikke har kommet til enighet mellom Den norske veterinærforening og LMD om godtgjørelsen og opplegget for vakten. Det foreligger derfor ikke noen sentral avtale om klinisk vakt.

Departementet ønsker å begrense den økonomiske skaden som tredjeparten – dyreeier – kan bli påført gjennom denne konflikten.

2. Innholdet i forslaget
Erstatningsordningen vil gjelde for bønder som har mistet storfe, småfe, svin eller hest fordi de ikke har fått tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid fra og med 25. januar.

For å kunne få erstatning må bonden både selv ha forsøkt å få tak i veterinær og kontaktet Mattilsynets forvaltningsvakt på tlf 06040. Erstatning blir gitt for dyr som Mattilsynets forvaltningsvakt anbefaler å avlive og for dyr som dør når årsaken er at veterinærhjelp ikke kan skaffes innen rimelig tid. Eier må dokumentere dyrets identitet og innhente dokumentasjon fra Mattilsynet på at vilkårene er oppfylt.

Erstatningsbeløpene for storfe, småfe og svin vil tilsvare de som gjelder for dyr som blir pålagt avlivet av myndighetene. For ei melkeku vil erstatningen utgjøre mellom 10.800 og 15.900 kr, mens ei søye erstattes med 2.900 kr. For hest vil erstatningen tilsvare verdien på tapstidspunktet begrenset oppad til 25.000 kr. Det vil ikke bli gitt erstatning for dyr med lavere økonomisk verdi enn 1.200 kr og heller ikke dersom dyreeier får dekket tapet gjennom egne forsikringsordninger.

Søknad om erstatning må fremmes for Statens landbruksforvaltning (SLF) innen tre uker.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser
Erstatningsordningen vil påføre staten nye kostnader. Erfaringer så langt indikerer at det på landsbasis blir fra ingen til et fåtall erstatningsutbetalinger pr. døgn. Statens sparer på den annen side kostnader så lenge veterinærvakten er mangelfullt bemannet.

Erstatningsordningen vil gi nye administrative oppgaver av begrenset omfang til Statens landbruksforvaltning og mattilsynet.

4. Høringsfrist og ikrafttreden
Departementet vil avholde et høringsmøte med høringsinstansene. Med hjemmel i utredningsinstruksen punkt 1.3. fravikes instruksens punkt 5.2. og forskriften fastsettes så raskt som mulig.

Med hilsen

Eva Grendstad
avdelingsdirektør

Marit Bergliot Braathen
rådgiver

  • Norges Bondelag
  • Norges Bonde- og småbrukarlag