Forskrift om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og fylkesmannen

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26. januar 2004 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov