Delegering av myndighet til å fastsette regionale krav om miljøforsvarlig drift av jordbruksareal til statsforvalteren etter jordlova § 11

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2020 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 11, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov