Forskrift om midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. august 2018 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord ( jordlova) § 3 og § 11 første ledd.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov