Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav

Fastsatt Landbruksdepartement, Miljøverndepartementet og Helsedepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet) 4. juli 2003 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 første ledd, lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 nr. 1-3, lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-1 andre ledd og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX nr. 32 (direktiv 86/278 EØF) og vedlegg II kap. XIV og XIX.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 162 (bl.a hjemmel), 26 aug 2005 nr. 927, 7 april 2006 nr. 401, 19 des 2014 nr. 1817, 19 okt 2016 nr. 1217.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov