Forskrift om midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. august 2023 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11.

Se forskriften på lovdata.no