Forskrift om endring av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav av 04.07.03 nr. 951

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 07.04.06 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav av 04.07.03 nr. 951

I § 7. Prøvetaking og analysemetoder, skal første ledd lyde:

”Prøvetaking skal foregå etter rutiner som fastsettes av Mattilsynet”.

Endringen trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no