Forskrift om gjødslingsplanlegging

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. juli 1999 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707, 5 juli 2000 nr. 760, 24 juni 2002 nr. 707, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov