Forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidlar til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket

Fastsatt 15. januar 2021 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov