Høring - Forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i § 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2020

Vår ref.: 20/1274

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i § 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

Ordningen ble opprettet i forbindelse med jordbruksforhandlingene 2019 jf. Prop.120 S (2018-2019) og Innst. 414 S (2018-2019). I forbindelse med dette ble det besluttet å innlemme kompetanseutviklingsmidlene i landbruket (KIL) i den nye ordningen og at ordningen skulle forvaltes av Landbruksdirektoratet. I utkastet som sendes på høring, foreslås det at nasjonale midler til næringsutvikling og kompetanse­heving reguleres i en forskrift. Formålet med ordningen er å bidra til å styrke verdi­skapingen i landbruket gjennom tilretteleggende tiltak som bidrar til fellesskaps­løsninger innen næringsutvikling og kompetanseheving av nasjonal nytteverdi. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser: 

https://www.regjeringen.no/id2784082/

Høringsfristen er satt til 18. desember 2020.

Med hilsen

Kristin Orlund (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Siri Lothe

fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

  • Fylkeskommunen – alle
  • Fylkesmannen – alle
  • Hanen
  • Innovasjon Norge
  • Landbruksdirektoratet
  • Nasjonalt råd for grønne fagskoler
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Studieforbundet Næring og Samfunn