Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. januar 2012 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413.Endringer: Endret ved forskrifter 5 juli 2013 nr. 868, 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1817, 15 jan 2016 nr. 28, 22 nov 2018 nr. 1738, 7 mai 2020 nr. 962 (bl.a. tittel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov