Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. desember 2023 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov