Produktkontrolloven

Klima- og miljødepartementet

LOV 1976-06-11 nr 79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Produktkontrolloven har til formål å forebygge at produkt medfører helseskade eller miljøforstyrrelser. Miljøforvaltningen har ansvar for den delen av loven som skal forebygge at et produkt medfører forurensning, avfall, støy eller lignende, eller helseskade som følge av kjemiske egenskaper.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser