Delegering av myndighet etter lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 8a til Mattilsynet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. september 2018 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 8a, jf. delegeringsvedtak 25. mai 2018 nr. 763.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov