Forskrift om endring i forskrift om plantevernmidler, forskrift om gebyr i matforvaltningen og forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. september 2018 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8a, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 17. juni 2016 nr. 723, delegeringsvedtak 25. mai 2018 nr. 763 og delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov