Forskrift om plantevernmidler

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. mai 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, § 17, § 21, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 første ledd bokstav a, jf. delegeringsvedtak 17. juni 2016 nr. 723.EØS henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. I (direktiv 2009/128/EF) og vedlegg II kap. XV (forordning (EF) nr. 1107/2009 (som endret ved forordning (EU) nr. 518/2013, forordning (EU) 2017/1432 og forordning (EU) 2018/605), forordning (EU) nr. 540/2011 (sist endret ved forordning (EU) 2018/524), forordning (EU) nr. 544/2011 (sist endret ved forordning (EU) nr. 283/2013 og forordning (EU) nr. 1136/2014), forordning (EU) nr. 545/2011 (sist endret ved forordning (EU) 284/2013), forordning (EU) nr. 546/2011 (sist endret ved forordning (EU) 2018/676), forordning (EU) nr. 547/2011, forordning (EU) nr. 942/2011, forordning (EU) nr. 943/2011, forordning (EU) nr. 1045/2011, forordning (EU) nr. 1078/2011, forordning (EU) nr. 1127/2011, forordning (EU) nr. 1372/2011, forordning (EU) nr. 1381/2011, forordning (EU) nr. 823/2012 (sist endret ved forordning (EU) nr. 460/2014), forordning (EU) nr. 578/2012, forordning (EU) nr. 686/2012 (sist endret ved forordning (EU) 2018/155), forordning (EU) nr. 844/2012, forordning (EU) nr. 108/2014, forordning (EU) nr. 116/2014, forordning (EU) 2015/707, forordning (EU) 2015/1191, forordning (EU) 2015/2046, forordning (EU) 2015/2082, forordning (EU) 2015/2083, forordning (EU) 2016/138, forordning (EU) 2016/1826, forordning (EU) 2017/240, forordning (EU) 2017/241, forordning (EU) 2017/357, forordning (EU) 2017/377, forordning (EU) 2017/840, forordning (EU) 2017/1526, forordning (EU) 2017/2057, forordning (EU) 2017/2067, forordning (EU) 2017/2068, forordning (EU) 2018/296, beslutning 2012/677/EU, beslutning 2012/480/EU, beslutning 2012/191/EU, beslutning 2012/363/EU, beslutning 2013/205/EU, beslutning 2013/38/EU, beslutning 2013/431/EU og beslutning 2014/289/EU).Endringer: Endret ved forskrifter 3 juli 2015 nr. 877, 23 juli 2015 nr. 915, 28 sep 2015 nr. 1130, 4 nov 2015 nr. 1280, 14 des 2015 nr. 1632, 13 april 2016 nr. 371, 2 mai 2016 nr. 459, 12 juli 2016 nr. 927, 29 sep 2016 nr. 1162, 6 des 2016 nr. 1452, 14 feb 2017 nr. 184, 20 mars 2017 nr. 350, 7 april 2017 nr. 472, 10 juli 2017 nr. 1172, 25 sep 2017 nr. 1493, 23 okt 2017 nr. 1653, 30 okt 2017 nr. 1685, 18 des 2017 nr. 2231, 12 feb 2018 nr. 193, 26 mars 2018 nr. 522, 30 april 2018 nr. 666, 22 mai 2018 nr. 746, 1 juni 2018 nr. 801, 6 aug 2018 nr. 1221, 24 sep 2018 nr. 1461, 17 sep 2018 nr. 1501 (bl.a. hjemmel).Rettelser: 14.08.2015 (forordning (EF) nr. 1107/2009 artikkel 67 nr. 1 første ledd, språklig rettelse).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov