Forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter med et bruksområde som medfører tilføring til det ytre miljø

Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 22. januar 1998 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 første ledd bokstav a) og § 8, jf. kgl.res. av 7. september 1990 nr. 730.

Denne forskrift har til formål å forebygge at mikroorganismene i mikrobiologiske produkter medfører helseskade, eller uheldige miljøeffekter i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning, avfall o.l.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov