§ 34 - Interkommunalt samarbeid renovasjon – oppgavefordeling mellom HIAS og kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange

Saksnummer: 2004/09413 EP VIL/KJL

 

Dato: 04.11.2004

 

Interkommunalt samarbeid renovasjon – oppgavefordeling mellom HIAS og kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange

Vi viser til brev 23. august 2004 fra Stange kommune, hvor det reises spørsmål om kommuner som har delegert oppgaver til et interkommunalt renovasjonsselskap kan overføre sin legalpanterett etter forurensningsloven § 34 femte ledd jf. panteloven § 6-1 til selskapet, og om selskapet igjen kan benytte et privat inkassobyrå til å inndrive forfalte krav. Det spørres også om legalpanteretten kan overføres direkte fra den enkelte kommune til et slikt inkassobyrå.

Vi går ikke her nærmere inn på spørsmålet om i hvilket omfang kommunene kan delegere sin myndighet til å innkreve avfallsgebyr. Dette spørsmålet er behandlet i Lovavdelingens tolkningsuttalelse 29. november 1996 (sak 1996/06661), og er ikke reist på nytt i brevet hit. Vi forutsetter i det følgende at ordningen holdes innenfor de grensene som fremgår av den nevnte uttalelsen. En kopi av uttalelsen er vedlagt.

Vi nevner innledningsvis at vi ikke har funnet holdepunkter i forurensningsloven § 34 eller lovens forarbeider for at adgangen til å overdra avfallsgebyrene eller legalpanteretten skal være begrenset.

Den alminnelige bestemmelse om avhendelse av panterett i panteloven § 1-10 første ledd fastslår som hovedregel at panteretter fritt kan overdras. Lovavdelingen har tidligere lagt til grunn at dette også gjelder legalpant etter § 6-1, se uttalelser 24. januar 1997 (sak 96/12306) og 19. januar 2004 (sak 04/01072). Kopi av uttalelsene er vedlagt. En forutsetning for slik overdragelse er at legalpanteretten har vært aktuell på kommunens hånd, det vil si at den er oppstått før overdragelsen. Legalpanteretten oppstår først når det underliggende kravet er forfalt.

Når det ikke kan utledes begrensninger i adgangen til avhendelse av gebyrkravet eller legalpanteretten av forurensningsloven § 34, kan heller ikke unntakene fra avhendelsesadgangen i panteloven § 1-10 annet ledd eller § 1-10 første ledd i.f. komme til anvendelse.

Vi antar derfor at en kommune kan overdra sin legalpanterett etter forurensningsloven § 34 til et interkommunalt renovasjonsselskap sammen med gebyrkravet når gebyrkravet er forfalt. En generell overdragelse til et interkommunalt renovasjonsselskap av kommunenes krav på avfallsgebyrer vil imidlertid ikke omfatte legalpanteretten. Kommunen kan på tilsvarende måte overdra legalpanteretten sammen med forfalte krav direkte til et inkassobyrå.