Naturressurs- og miljørett

Tolkningsuttalelser om fiskeoppdrettsloven