Naturressurs- og miljørett

Tolkningsuttalelser om bergverksordningen for Svalbard