Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Fastsatt av Miljøverndepartementet 1. november 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 6 nr. 3, § 9, § 31 og § 81 jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245.

Forskriften gjelder forurensningslovens anvendelse på stråling fra radioaktive stoffer som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov