§ 29-4 Departementet besvarer spørsmål om dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl) § 29-4 og krav om brannsikring

Vi viser til e-post av 16.april 2018. I henvendelsen stiller du spørsmål om kommunens plikt til å stille krav om brannsikring der det gis dispensasjon fra avstandsregelen i plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 om å bygge nærmere nabogrensen enn 4 meter, og om rettstilstanden er endret i forhold til tidligere rundskriv H-18/90 hvor det fremgikk at kommunen ved godkjenning eller dispensasjon fra hovedregelen om avstand på 4 meter, må stille krav om brannsikring av fasade mot nabo.

Departementet er øverste plan- og bygningsmyndighet og gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar stilling til konkrete saker som ikke foreligger i departementet til ordinær saks- eller klagebehandling. Vi uttaler oss således kun på generelt grunnlag.

Departementet bemerker

  1. Kort om gjeldende regelverk for byggverkets plassering, høyde og avstand til nabogrense:

Plan- og bygningsloven har som utgangspunkt at det skal være minimum 4 meter avstand til nabogrensen. Etter pbl. § 29-4 andre ledd skal byggverk, inklusive ev. kjeller/underjordisk parkering o.a., oppføres minst 4 meter fra nabogrensen. For byggverk høyere enn 8 meter er kravet at avstanden skal være minst byggverkets halve høyde. Andre avstandsgrenser kan følge enten av kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 11-9 nr. 5 eller av reguleringsplan, jf. pbl.  § 12-7 nr. 2. Kravet til avstand fra nabogrensen gjelder ikke bare byggverk, men også andre varige konstruksjoner og anlegg. Kravet til avstand gjelder også for tiltak unntatt søknadsplikt med mindre andre avstandskrav særskilt fremgår av lov eller forskrift.

Pbl. § 29-4 tredje ledd åpner for at kommunen kan gjøre unntak fra hovedregelen og godkjenne plassering nærmere enn 4 meter i to tilfeller:

  • Når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke,jf. bokstav a), eller
  • Ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og liknende mindre tiltak, jf. bokstav b).

For saker som kan behandles etter tredje ledd er det lagt opp til en forenklet godkjenningsordning slik at man slipper å gå veien om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. Kommunens avgjørelse av om et tiltak skal tillates plassert nærmere nabogrense enn det som følger av andre ledd, er underlagt fritt skjønn. Tiltakshaver har dermed ikke noe rettskrav på å få innvilget søknaden om plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

Normalt skal naboen kunne forutsette at hovedregelen om avstand på minimum 4 meter overholdes. Dersom naboen har gitt skriftlig samtykke etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav a, vil dette inngå som et vektig moment for å kunne gi tillatelse til ønsket plassering. Kommunen må likevel se til at naboene beholder tilsvarende kvaliteter som den eiendom det skal bygges på, så som lys, luft m.m.

I en situasjon hvor tiltakshaver ønsker å benytte seg av muligheten for forenklet godkjenning etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b), vil tiltakshaver måtte argumentere for hvorfor kommunen bør fravike avstandskravet. Det kan likevel ikke oppstilles like strenge krav til argumentasjon som ellers gjelder ved søknad om dispensasjon etter pbl. § 19-2. Kommunen vil i slike tilfeller måtte foreta en interesseavveiing mellom hensynet til nabo og hensynet til tiltakshaver.

Hvis det aktuelle tiltaket derimot kan plasseres et annet sted slik at man unngår eller i vesentlig grad reduserer ulempene som påpekes av nabo, vil dette kunne være et sterkt argument for ikke å godkjenne plassering etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b.

  1. Spørsmål om rettstilstanden er endret i forhold til tidligere rundskriv H-18/90 med hensyn til krav om brannsikring av fasade mot nabo:

Du har i henvendelsen vist til at det fremgikk av tidligere rundskriv H-18/90, som er erstattet av rundskriv H-8/15, at kommunen må stille vilkår om branntekniske tiltak ved eventuell godkjenning eller dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 29-4. Etter departementets syn har det ikke vært et slikt krav verken etter plan- og bygningsloven av 1985 § 7 (dispensasjon), § 70 (avstandsbestemmelsen) eller i tidligere byggeforskrift av 1987, jf. kapittel 30:3221. Regelverket åpnet den gang, som nå, for at kommunen kan stille vilkår. Etter tidligere og gjeldende rett har altså kommunen en rett, men ingen plikt til å stille vilkår om branntekniske tiltak dersom det gis dispensasjon eller godkjenning for å plassere bygg nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.