Spørsmål vedrørende kunngjøring av reguleringsendringer etter forenklet prosess

Vi viser til fylkesmannens e-post 18. november 2019. Det stilles spørsmål om det gjelder samme krav til kunngjøring av reguleringsendringer som behandles etter forenklet prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14 andre og tredje ledd, som for andre reguleringsendringer.

Fylkesmannen kan ikke se at dette spørsmålet er besvart i lovforarbeider eller rundskriv. Fylkesmannen oppfatter at særregelen i § 12-14 andre og tredje ledd står på egne ben, og at det ikke uten videre er naturlig å falle tilbake på hovedregelen i første ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at det framgår av plan- og bygningsloven § 12-14 første ledd at ved endring av reguleringsplaner gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Av andre ledd framgår det at kommunestyret kan delegere myndigheten til å vedta endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen, og ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. I tredje ledd står det at før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, eiere og festere og andre berørte. Det henvises dessuten til § 1-9 om forholdet til forvaltningsloven.

Reglene i § 12-14 andre og tredje ledd gir særbestemmelser for visse reguleringsendringer, som innebærer at det gjøres unntak fra hovedregelen i § 12-14 første ledd om saksbehandlingen. Spørsmålet er hvor langt dette unntaket rekker, dvs. om det også innebærer unntak fra det ordinære kravet om kunngjøring av vedtatte planer etter § 12-12 siste ledd.

Som fylkesmannen påpeker, er ikke dette spørsmålet kommentert i lovens forarbeider.

Heller ikke i departementets reguleringsveileder eller i tidligere uttalelser fra departementet er dette spesielt tatt opp.

Etter lovens ordlyd åpnes det for en enklere prosess for reguleringsendringer som er av begrenset omfang. De ordinære, og mer omfattende kravene til behandling av reguleringsplaner som framgår av plan- og bygningsloven § 12-8 til § 12-13, vil derfor i utgangspunktet ikke gjelde for denne typen endringer. Unntaksbestemmelsene for slike endringer er formulert på en måte som gjør at de framstår som selvstendige og utfyllende bestemmelser om saksbehandlingen. Departementet er enig med fylkesmannen i at det ikke uten videre er naturlig å falle tilbake på hovedregelen i første ledd når det gjelder kravet til kunngjøring. Spørsmålet er imidlertid ikke opplagt, og må vurderes nærmere.

Spørsmålet er kommentert i juridisk litteratur. Det er tatt opp i Innjord sin kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Her står det på s. 373 følgende:

"De regler som er gitt i tredje ledd bygger imidlertid på forutsetningen om at de særskilte saksbehandlingsreglene i §§ 12-8 til § 12-13 ikke kommer til anvendelse på mindre endringer som vedtas i henhold til delegasjon etter andre ledd. Det loven i slike tilfeller krever, er kun at saken forelegges berørte myndigheter, eiere og festere før vedtak treffes, og at de alminnelige saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven følges, jf. henvisningen til § 1-9."

På s. 374 uttales det videre:

"Tilsvarende vil kravet til underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27, bli ivaretatt ved bestemmelsene om underretning og kunngjøring i § 12-12 fjerde og femte ledd som må antas å komme til anvendelse også på vedtak om mindre endringer i reguleringsplan som er truffet i henhold til delegasjon etter § 12-14 andre ledd."

I Pedersen mfl. sin bok om plan- og bygningsrett (3. utgave) er endringer med forenklet saksbehandling også tatt opp. På s. 315 står det:

"De særlige saksbehandlingsreglene i § 12-8 om varsling om oppstart og i § 12-10 om høring og offentlig ettersyn får ikke anvendelse. I forarbeidene er det uttalt at det i disse sakene vil være tilstrekkelig med varslingsfrister på to-tre uker.

Reglene i § 12-12 ferde og femte ledd om underretning til de berørte og offentliggjøring gjelder der det er truffet vedtak om endring av reguleringsplan. Kravet gjelder også endringer i form av opphevelse."

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at det vil være riktig å legge det standpunktet som framgår av juridisk litteratur til grunn, når ordlyden i loven ikke er klar. En kunngjøring etter de ordinære reglene vil dessuten sikre bred offentliggjøring av vedtak om arealbruk, og dette er et viktig hensyn som også vil gjelde for endringer som vedtas etter en

forenklet prosess. Departementet har på denne bakgrunn kommet til at det er de ordinære reglene om kunngjøring av reguleringsendringer som gjelder, også for som endringer som vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 andre og tredje ledd.