§ 20-1 Tilbakemelding vedrørende spørsmål om plan og bygningsloven. Søknadsplikt for flytebrygge. Forskjellen mellom bygninger og byggverk.

Vi viser til Deres henvendelse av 30. juli.  I henvendelsen har De stilt spørsmål om søknadsplikt for flytebrygge samt forskjellen mellom bygninger og byggverk.

Til spørsmål 1

De har opplyst at det i 1984 ble lagt ut en flytebrygge etter tillatelse fra Kystverket. De har i brevet videre opplyst at Bergen kommune ikke ble informert om tiltaket.

I 1984 var det bygningsloven av 1965 som gjaldt. Etter bygningsloven § 84 var konstruksjoner og anlegg, herunder kaier, flytebrygger, moloer med mer, underlagt meldeplikt til kommunen.

Ved siden av bygningsloven av 1965 gjaldt også lov om planlegging i strandområder og fjellområder  (strandplanloven) av  1971 som nedla byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen for bygninger, konstruksjoner, anlegg og innhegninger, se lovens § 3. En kommunal avgjørelse etter bygningslovens § 84 ville dermed ikke vært tilstrekkelig for et eventuelt unntak etter strandplanloven, jf. strandplanlovens § 6.

Når det gjelder betydningen av tillatelsen fra Kystverket i 1984, hadde Kystverket kun myndighet til å ta stilling til om det aktuelle tiltaket er i samsvar med Kystverkets regelverk. Kystverket tok således ved sin behandling ikke stilling til om flytebryggen også krevde tillatelse etter bygningsloven og strandplanloven.

Til spørsmål 2

De har videre anmodet om at det foretas en avklaring av forskjellen mellom bygning og byggverk, herunder hvilken kategori kai og flytebrygge vil falle innenfor.

I plan- og bygningsloven brukes betegnelsen bygning normalt om vanlige byggverk med vegger og tak, mens konstruksjoner og anlegg brukes om andre typer tiltak som omfattes av loven. I regler som retter seg mot alle typer tiltak brukes for enkelhets skyld betegnelsen byggverk, som altså omfatter bygninger, konstruksjoner og anlegg.

På bakgrunn av det ovennevnte vil det slik departementet ser det, være mest naturlig å kategorisere kai og flytebrygge som konstruksjoner, som igjen vil falle inn under samlebegrepet byggverk. Det avgjørende i saken er imidlertid ikke valg av begreper, men hvorvidt det aktuelle tiltaket i sin tid ble behandlet etter bygningsloven av 1965 samt strandplanloven av 1971. I motsatt fall foreligger det en ulovlighet i plan- og bygningslovens forstand, og vi gjør i den forbindelse kort oppmerksom på at ulovligheter etter plan- og bygningsloven ikke foreldes.