§ 21-3 Departementet besvarer spørsmål om nabovarsel når mottaker er død

Svar på spørsmål om nabovarsel kan unnlates der mottaker av varselet er død, og dødsboet eller boets adresse ikke fremgår av matrikkelen.

Vi viser til Direktoratet for byggkvalitet sin henvendelse av 20. september 2021 med spørsmål om nabovarsel kan unnlates der mottaker av varselet er død, og dødsboet eller boets adresse ikke fremgår av matrikkelen. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Departementet gjør oppmerksom på at vårt svar gis på generelt grunnlag, og at vi med dette ikke tar stilling til løsningen av en konkret sak.

Departementets svar

Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-3 første ledd siste punktum at nabovarsel kan unnlates dersom grunneiers adresse ikke er kjent eller ikke finnes i matrikkelen. Tilfellet der mottaker av nabovarselet er død, og dødsboet eller boets adresse ikke fremgår av matrikkelen, reguleres ikke uttrykkelig av bestemmelsens ordlyd.

Departementet viser til vurderingene gjort av direktoratet og er enig i at lovens forarbeider til pbl. § 21-3 første ledd siste punktum [1], gir støtte for at det er mulig å unnlate nabovarsling der mottaker av varselet er død, og dødsboet eller boets adresse ikke fremgår av matrikkelen. Vi er videre enig med direktoratet i at bestemmelsen ikke gir hjemmel til å kreve at ansvarlig søker foretar ytterligere undersøkelser, for eksempel ved å kreve at vedkommende kontakter skifteretten på sist kjente adresse.

 

[1] Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) s. 319