§ 12-5 og § 12-7 - Spørsmål om salg og tilbakeleie

Vi viser til e-post 14. november 2016. I e-posten stilles spørsmål om uttalelse i Planjuss nr. 1 fra 2009. Det stilles spørsmål om kommunen kan kreve at fritidsleiligheter bygget i næringsområde leies ut i ferier.

Uttalelsen fra departementet gjelder spørsmålet om private fritidsleiligheter og forholdet til reguleringsformålet næring. Det framgår at det må vurderes konkret om tiltaket er i strid med reguleringsformålet, og det er den faktiske bruken som er avgjørende. Departementet legger til grunn at utleieperioden ved salg og tilbakeleie bør være på minst ni måneder pr år. 

I uttalelsen er det ikke nevnt noe om hvilke perioder av året utleie må skje. Generelt sett vil det være vanskelig å kreve utleie i bestemte tidsperioder, dersom det ikke er gitt reguleringsbestemmelser om dette. Som nevnt er det forutsatt at bruken må vurderes konkret.  Det er kommunen som har vedtatt planen som må foreta den nærmere konkrete vurderingen. Dersom det er uenighet med kommunen, kan saken eventuelt tas opp med fylkesmannen som er overordnet myndighet og behandler klager etter plan- og bygningsloven. 

Med hilsen