Plan- og bygningsloven

§ 29-4 tredje ledd bokstav b - Svar på spørsmål om tidsfrist for søknad der det bes om at kommunen godkjenner plassering nærmere nabogrense med hjemmel i plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b

Vi viser til e-post av 3. april 2023 fra Kim Nepstad der det stilles spørsmål om en søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 tredje ledd bokstav b skal behandles av kommunen innen 3 eller 12 uker.

Departementets svar

Etter departementets vurdering skal en søknad om tiltak, der det bes om at kommunen gjør unntak fra hovedregelen i pbl. § 29-4 andre ledd og godkjenner plassering nærmere nabogrense med hjemmel i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b, avgjøres av kommunen innen 12 uker.

Departementets vurdering og begrunnelse

Søknad om unntak fra hovedregelen i pbl. § 29-4 andre ledd må avgjøres innen 12 uker

Pbl. § 21-7 første ledd slår fast at søknad om tillatelse etter pbl. § 20-2 skal avgjøres av kommunen innen tolv uker etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. Av andre og tredje ledd fremgår det at behandlingsfristen er 3 uker, dersom vilkårene for dette er oppfylt. Det er et vilkår og en forutsetning, både etter andre og tredje ledd, at tiltaket «er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av» plan- og bygningsloven.

Spørsmålet i denne saken er om et tiltak ved søknadstidspunktet er i samsvar med avstandskravet i pbl. § 29-4 når det bes om at kommunen godkjenner plassering nærmere nabogrense med hjemmel i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b.

Hovedregelen er at byggverk skal ha avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter, jf. pbl. § 29-4 andre ledd. I pbl. § 29-4 tredje ledd åpnes det for at kommunen kan gjøre unntak fra denne hovedregelen og godkjenne plassering nærmere enn 4 meter eller i nabogrense når naboeiendommen "har gitt skriftlig samtykke" (bokstav a) eller ved "oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak" (bokstav b).

For saker som kan behandles etter tredje ledd er det lagt opp til en forenklet godkjenningsordning slik at man slipper å gå veien om dispensasjon etter pbl. § 19-2. Det er opp til kommunens skjønn om godkjenning skal gis, jf. ordlyden «kan» i bestemmelsen, og tiltakshaver har ikke rettskrav på å få innvilget søknaden. Departementet har redegjort nærmere for hvordan bestemmelsene skal forstås i rundskriv H-8/15.

Etter departementets vurdering er et tiltak, der det bes om at kommunen godkjenner plassering nærmere nabogrense med hjemmel i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b, ikke i samsvar med lovgivningen på søknadstidspunktet. Det er først når kommunen eventuelt samtykker til tiltaket med hjemmel i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav a eller b at tiltaket kan sies å være i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dette samtykket gis normalt først når kommunen har behandlet søknaden.

For orden skyld legger vi ved en nylig avgitt uttalelse (vårt saksnr. 23/2210-2) der vi legger tilsvarende til grunn ved søknader om plassering av tiltak nærmere nabogrense enn 4 meter etter pbl. 29-4 tredje ledd bokstav a.

 

 

Vedlegg: Departementets uttalelse i sak 23/2210-2

 

 

Kopi: Direktoratet for byggkvalitet