Departementet besvarer henvendelse om ansvarsrett for prosjektering og utførelse ifm. leveranse av utstyr

Vi viser til telefonsamtale og e-post av 22. september 2017. I henvendelsen fremkommer det at foretaket opplever problemer i forbindelse med leveranse av maskiner iht. entreprise, i dette tilfelle kraner og løftebord. Foretaket blir møtt med krav om å søke ansvarsrett for prosjektering og utførelse. Det opplyses at foretaket er maskinleverandør av produkter iht. maskinforskriften.

Departementet er sentral bygningsmyndighet etter plan- og bygningsloven, og gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar stilling til konkrete saker som ikke foreligger i departementet til ordinær saks- eller klagebehandling. Departementet uttaler seg således kun på generelt grunnlag.

Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 23-1 at tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak utføres i samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Videre følger det at tiltak som omfattes av pbl. § 20-3, skal forestås av ansvarlige foretak for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Ansvarlige i byggesaker innestår for at tiltaket blir utført i samsvar med krav gitt i eller i medhold av denne lov.

Pbl. § 20-1 bokstav a – m oppstiller tiltak som er omfattet av byggesaksbestemmelsene.
Bokstav f gjelder oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.

Spørmålet er om de maskinene/utstyret som foretaket leverer i sin entreprise er å anse som en bygningsteknisk installasjon.

Med bygningstekniske installasjoner (1) menes installasjoner (innendørs eller utendørs) som er nødvendige for bygningens drift. Eksempler på bygningstekniske installasjoner er varmeinstallasjon, kuldeinstallasjon, ventilasjonsanlegg, vann- og avløpsinstallasjoner, løfteinnretning (f.eks. heis og rulletrapp), sprinkleranlegg, brannvarslingsanlegg, sentralstøvsuger og nødstrømsaggregat.

Departementet kan ikke se at det utstyret som er beskrevet i henvendelsen omfattes av plan- og bygningslovens bestemmelser. Lovens ansvarsrettsystemet regulerer bygningstekniske installasjoner som er del av og nødvendig for bygningens drift, og ikke utstyr og installasjoner til bygningens bruk (f.eks. utstyr for bruk av bygningen eller et bestemt rom).


Kopi
Direktoratet for byggkvalitet

[1]  Jf. veiledning til byggteknisk forskrift (TEK10) § 13-9 og TEK17 § 1-3 definisjoner.