§ 34-4 fjerde ledd - Overgangsbestemmelse - spørsmål om hvilket plangrunnlag som skal legges til grunn ved søknad om endring

Det vises til e-post av 28. juli 2014 med spørsmål om hvilket plangrunnlag som skal legges til grunn ved søknad om endring av tiltak, særlig i tilfeller der det er gitt en tillatelse etter pbl.85 § 93, og det etter 1. juli 2010 sendes en søknad om endring av det godkjente tiltaket.

Som vist til i vår uttalelse i sak 11/751 datert 14. mars 2011 er ikke søknad om endring en egen søknadskategori i loven. En søknad om endring er i realiteten en ny søknad og må derfor i utgangspunktet behandles etter det til en hver tid gjeldende regelverk, inkludert gjeldende plan. Det vises i den forbindelse til pbl. § 31-2 om tiltak på eksisterende byggverk der det fremkommer av første ledd første punktum at ”(t)iltak  på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven”.

Imidlertid er det i pbl. § 34-4 fjerde ledd fastsatt en overgangsbestemmelse som fraviker lovens hovedregel i de særskilte tilfellene der det er gitt en tillatelse etter pbl.85 § 93, og det etter 1. juli 2010 sendes en søknad om endring av det godkjente tiltaket. Det følger av pbl.     § 34-4 fjerde ledd tredje punktum at ”(s)aker om tillatelse etter §§ 93 eller 106a sendt kommunen før loven er trådt i kraft, skal for hele tiltaket behandles etter de tidligere reglene for behandling av slike saker”. Som det fremgår av ovennevnte uttalelse i sak 11/751 mener departementet at "hele tiltaket" i pbl. § 34-4 fjerde ledd tredje punktum skal forstås som hele byggesaken fra første søknad til bygget eller tiltaket lovlig er tatt i bruk, inkludert endringssøknader. Men dette er kun en overgangsbestemmelse som gjelder for reglene i byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, og regulerer derfor ikke hvilket plangrunnlag som skal legges til grunn ved søknad om endring av et tiltak.

I pbl. § 34-2 er det gitt overgangsbestemmelser til plandelen, og der er det ikke gitt tilsvarende bestemmelse som i pbl. § 34-4 fjerde ledd tredje punktum for planers virkning på tiltak som er omsøkt, men ikke godkjent før loven trådte i kraft. Det følger av pbl. § 12-4 første ledd at vedtatt reguleringsplan straks er bindende for framtidig arealbruk i området, og det er rettsgrunnlaget på vedtakstidspunktet som skal legges til grunn.

Når det gjelder spørsmålet om en ny reguleringsplan eventuelt gjelder for hele tiltaket, eller kun de forhold som endres ved søknad om endring, vises det til at varigheten av en tillatelse er 3 år, jf. pbl. § 21-9 første ledd. Når tillatelse er gitt, kan tiltaket i utgangspunktet gjennomføres innen fristen selv om det i mellomtiden kommer ny arealplan. Dette betyr at ny reguleringsplan ikke får virkning for opprinnelig godkjent byggetillatelse dersom tiltaket er satt i gang senest tre år etter at tillatelsen er gitt, men at den nye planen vil få virkning for en eventuell endringssøknad.