§12-17 Tilbakemelding på henvendelse om forståelsen av byggteknisk forskrift § 12-17 (rekkverk)

Vi viser til henvendelse av 31. mai 2017 vedrørende forståelsen av byggteknisk forskrift (TEK10) § 12-17 som regulerer krav til rekkverk. Departementet beklager sen tilbakemelding.

Henvendelsen til departementet har sin bakgrunn i en konkret sak hvor det er oppstått tvil med hensyn til om rekkverkene på balkongene utgjør en sikkerhetsrisiko for særlig små barn. Du har vært i kontakt med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som i e-post av 7. april 2017 har avgitt en tolkningsuttalelse. Som det fremgår av din henvendelse stiller du tvil om riktigheten av DiBKs regelverkstolkning. Som følge av dette har du kontaktet departementet og bedt om nærmere avklaring.

Departementet bemerker

Departementet gjør innledningsvis oppmerksom på at vi ikke uttaler oss om konkrete enkeltsaker. Vår uttalelse er gitt på generelt grunnlag.

Det fremgår av henvendelsen din at det du ønsker svar på er om TEK10 § 12-17 fjerde ledd skal anses som en presisering av hovedregelen i § 12-17 første ledd slik at begge bestemmelsene gjelder med den følge at utbygger har en selvstendig aktsomhetsplikt for å påse at rekkverket er trygt, eller om fjerde ledd er ment som et unntak fra hovedregelen i første ledd slik at utbygger ikke har en slik aktsomhetsplikt så fremt vilkårene i fjerde ledd er oppfylt. Det er for øvrig sistnevnte forståelse DiBK har lagt til grunn i sin tolkningsuttalelse av 7. april 2017.

Departementet er enig med deg i at alminnelig juridisk metode tilsier at første ledd i en rettsregel angir hovedregelen, mens eventuelle påfølgende ledd gir anvisning på unntak og/eller presiseringer av hovedregelen.

Formålet bak TEK10 § 12-17 er å ivareta sikkerhet. Hensynet til barns sikkerheten står her særlig sentralt. Dersom man legger DiBKs forståelse av bestemmelsen til grunn, innebærer dette i praksis at rekkverket – stikk i strid med bestemmelsens intensjon - blir mer usikkert desto høyere det blir. Departementet deler således din forståelse, nemlig at TEK10 § 12-17 første ledd angir hovedregelen, som må være oppfylt, mens TEK10 § 12-17 fjerde ledd kun er ment som en presisering av hovedregelen i første ledd med hensyn til maksimale åpninger opp til høyde på 750 mm.

Kopi av dette brevet sendes til DiBK.