§§ 11-7, 12-5 og 19-2 spørsmål om reguleringsformål for snøscooterløyper - bruk av arealformål turveg

Snøscooterløyper skal vises som informasjonslinje i kartet til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Det er definert hvilke linjesymbol som skal brukes. Klima- og miljødepartementet/ Miljødirektoratet besvarer spørsmål om snøscooterregelverket.

Svar på spørsmål om reguleringsformål for snøscooterløyper - bruk av arealformål Turveg (pdf)

 

Det vises til Deres e-post 6. mars 2015.

Dette er et svar utarbeidet av Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet/Planavdelingen i samarbeid.

Innledningsvis vil vi presisere at motorferdselloven gjelder uavhengig av hva et område er regulert til etter pbl. Så lenge området faktisk er utmark, gjelder loven. Kommunen kan med andre ord ikke gjennom reguleringsplan regulere seg bort fra motorferdselregelverket, herunder de nye reglene om snøscooterløyper.

Reglene om snøscooterløyper ble vedtatt ved lov 19. juni 2015 nr. 67 og trådte i kraft samme dato.

Etter lovendringen må kommunen treffe vedtak om snøscooterløype i form av en forskrift dersom den ønsker å etablere snøscooterløyper. Forskriften vil ha hjemmel i motorferdselloven § 4a og i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. Kommunen skal i sin saksbehandling i utgangspunktet følge de alminnelige saksbehandlingsreglene for forskrifter i forvaltningsloven. Nærmere informasjon om reglene og kommunens saksbehandling vil legges ut på miljøkommune.no.

Loven krever ikke at det utarbeides egne arealplaner om snøscooterløyper, eller at løypene fastsettes som ledd i arbeid med kommuneplan/kommunedelplan/reguleringsplan.

Kommunen skal derimot utarbeide et eget kart som på en entydig og forståelig måte viser hvor løypene skal gå. Jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4 a andre ledd andre punktum: "Løypene skal fastsettes i eget kart".

Kartet skal produseres digitalt og tilfredsstille reglene i den nasjonale standarden for geodata (SOSI-standarden). Kartdataene skal kunne eksporteres og importeres som SOSI-filer.

Det står videre i forskriften at "Løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel". I merknaden til bestemmelsen står det: Når kommunen har fattet vedtak som fastsetter snøscooterløyper og bestemmelser om bruken av disse, skal løypene så snart som mulig tegnes inn i kartet til kommuneplanens arealdel. Løypen skal vises med et linjesymbol i gjeldende standard for arealplan. Linjen i kommuneplanens arealdel er til informasjon og har ikke rettslig virkning.

Kommunen skal bruke det forhåndsdefinerte linjesymbolet SOSI kode 1164 ved inntegning i kommuneplanens arealdel.

Selv om loven ikke krever utarbeiding av reguleringsplan eller annen arealplan i forbindelse med fastsetting av snøscooterløyper, kan det være tilfelle der reguleringsplan er hensiktsmessig for å regulere annen infrastruktur i tilknytning til løypene, for eksempel ved løypestart/slutt dersom det det skal være utfartsparkering, lagringsplass for hengere eller lignende. Aktuelt formål som i tilfelle kan benyttes er omtalt i siste avsnitt nedenfor. Snøscooterløypa må da tegnes inn på reguleringsplanen. Ved inntegning av løypa skal kommunen benytte linjesymbol med SOSI kode1264 som fra 1.juli 2015 vil bli et eget linjesymbol for reguleringsplaner. Linjesymbol 1264 vil ha samme virkning i reguleringsplanen som informasjonslinje 1164 har for snøscooterløype i kommuneplanens arealdel.

Snøscooterløyper skal følge merkestikkene og bør bestå av ett eller to spor inntil merkestikkene. Kjøring utenfor traseen vil være i strid med forbudet mot motorferdsel i utmark og således ulovlig.

Vi vil ellers tilføye, jf. første avsnitt foran, at lovendringen om snøscooterløyper som nå er vedtatt vil bety at pbl. ikke vil kunne brukes til å regulere traseer for scooterkjøring i utmark. Slik kjøring vil dessuten være avhengig av grunneiersamtykke og at det er gjort vedtak om tillatt trase ihht. motorferdselloven med tilhørende kommunal forskrift.

Når det gjelder ev. kjøring på areal som er innmark, dvs utenfor motorferdsellovens virkeområde, kan det som angitt være aktuelt å regulere endepunkter og tilknytning til vei, parkering og lignende.

Dersom det i innmark vurderes å være behov for å regulere kjørevei for motorkjøretøy av typen snøscooter eller terrengmotorsykler og lignende, kan i tilfelle arealformålet parkering (SOSI kode 2080), annet trafikkareal med SOSI kode 2900 med nærmere angivelse av type trase være aktuell. Ellers vil vi anta at det normalt vil være tilstrekkelig å benytte linjesymbol med SOSI kode1264 også over innmark for å vise snøscootertraseer.

Uansett vil ikke turveiformål være en holdbar eller akseptabel formålsangivelse. En regulert trase på innmark vil for øvrig i seg selv ikke gi rett til kjøring uten grunneiersamtykke med mindre det er tale om en vei som er åpen for alminnelig ferdsel og det er gitt tillatelse etter vegtrafikkloven til snøscooterkjøring. Som nevnt kan kjøretraseer i innmark vises med samme informasjonslinje som i kommuneplanens arealdel.

Det fremgår av motorferdselloven at løypene kommunen fastsetter i utmark ikke skal kreve terrenginngrep. Dette inkluderer planering og opparbeiding av terreng i barmarkssesongen. Klopper og enkle bruer kan etableres der dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, men disse vil etter forholdene kunne regnes som tiltak etter plan- og bygningsloven jf. at det kan være behov for dispensasjon etter § 19-2. Plan- og bygningslovens regler vil da gjelde for saksbehandlingen av disse.

Departementene forutsetter at Fylkesmannen orienterer Åsnes kommune og Arkitektbua AS om vårt svar. Ev. ytterligere spørsmål om snøscooterregelverket må besvares av Klima- og miljødepartementet/Miljødirektoratet.

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)

avdelingsdirektør

Karl Inge Rommen

seniorrådgiver