§§ 17-2 nr. 2 og 12-7 nr. 12  Hensynet til automatisk fredede kulturminner i reguleringsplan

Vi viser til e-post 9. oktober 2013 fra Riksantikvaren ved Kristine Johansen, og tilhørende notat.

I e-posten stilles spørsmål om det er mulig å avvente registrering av automatisk fredete kulturminner i områder som reguleres til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift.

I notatet utdypes dette og det stilles spørsmål om det kan gis bestemmelser som begrenser hvilke typer tiltak som kan tillates, og vises til at det vil være aktuelt å begrense alle typer normale tiltak i landbruksområder. Det skisseres en bestemmelse der det settes forbud mot landbruksbygg og andre landbrukstiltak.

Departementet viser til Riksantikvarens temaveileder om kulturminner, kulturmiljøer og landskap i forhold til plan- og bygningsloven. På s. 57 i veilederen står det at det for eksempel kan settes krav om arkeologisk gransking før tiltak settes i gang. Dette er nærmere omtalt på s. 60 og s. 61. På s. 60 framgår det at det etter plan- og bygningsloven § 17-2 nr. 2 kan gis bestemmelser i reguleringsplan om vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, og det uttales at bestemmelsen hjemler kravet om arkeologisk gransking. På s. 61 omtales plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 12 som åpner for krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, og det vises til at det er i denne bestemmelsen kravet om arkeologisk gransking før utbygging normalt bør hjemles. Videre står det i veilederen på s. 65 at hovedregelen er at undersøkelsesplikten i kulturminneloven § 9 skal oppfylles i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan, men muligheten for å avgrense områder med bestemmelser er nevnt.

Det som framgår av veilederen er i samsvar med det som har vært lagt til grunn av Miljøverndepartementet også i forhold til tidligere lov. I uttalelse inntatt i heftet Planjuridiske fortolkinger nr. 1/98 framgår det at forholdet til automatisk fredede kulturminner normalt skal avklares gjennom planprosessen, men at det i noen tilfeller kan være mer formålstjenlig å sluttbehandle reguleringsplanen uten at det er gjort kulturminneundersøkelser i området, og at det da kan gis reguleringsbestemmelser om det.

På denne bakgrunn legger departementet til grunn at dette ikke bare gjelder for byggområder, men også vil gjelde og kan være aktuelt for områder som reguleres til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift samlet og for landbruksområder. Også for slike områder er det mulig å gi bestemmelser om at bestemte tiltak ikke kan gjennomføres før det er foretatt arkeologiske undersøkelser. Siden utgangspunktet er at forholdet til automatisk fredede kulturminner normalt skal avklares før reguleringsplanen vedtas, bør det bare være aktuelt å gi slike bestemmelser i spesielle tilfeller der det anses nødvendig og bare for begrensede områder, slik at nødvendige landbrukstiltak ikke forhindres.

Det vil ikke være mulig etter plan- og bygningsloven å gi reguleringsbestemmelser som setter forbud mot landbrukstiltak i landbruks-, natur- og friluftsområder slik det er foreslått i notatet fra Riksantikvaren, men det kan gis bestemmelser som nevnt foran.

Med hilsen

Bjørn Casper Horgen (e.f.)

avdelingsdirektør

Marit Tofte

seniorrådgiver