§ 1-8 Eldre reguleringsplaner uten byggegrense i 100-metersbeltet langs sjøen og tidligere gitte tillatelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til tidligere brev 8. mars 2017 til fylkesmennene om endret tolking av byggeforbudet langs sjøen i forhold til eldre reguleringsplaner uten byggegrense.

Vi har mottatt uttalelse 11. april 2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet ved lovavdelingen om virkningen av den endrede tolkingen for tidligere gitte tillatelser. Spørsmålet er om plan- og bygningsmyndighetene har plikt til å ta byggetillatelser gitt under den tidligere lovforståelsen opp til ny vurdering. Lovavdelingen uttaler: "Plan- og bygningsmyndighetene kan derfor etter vår mening som hovedregel ikke anses for å ha plikt til å ta de aktuelle tillatelsene opp til ny vurdering." Kommunal- og moderniserings-departementet vil legge dette til grunn.

Brevet fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling følger vedlagt til orientering. Vi ber om at fylkesmannen informerer kommunene.

Med hilsen
Bjørn Casper Horgen (e.f.)

 

avdelingsdirektør
Marit Tofte
fagdirektør