§ 17-1 - Vurdering av om avtaler mellom kommuner og fylkeskommuner knyttet til veganlegg faller inn under PBL bestemmelser om utbyggingsavtaler

I henvendelsen fremmes problemstillingen om reglene om utbyggingsavtaler også gjelder for avtaler mellom grunneier/utbygger og fylkeskommunen, der sistnevnte opptrer som veimyndighet. Departementet presiserer at vi besvarer henvendelsen på generelt grunnlag, og ikke tar stilling til konkrete saker.

Etter definisjonen av utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven (pbl) § 17-1 gjelder reglene avtaler mellom kommune og grunneier. Videre skal avtalen ha sitt grunnlag i kommunen som planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Ot.prp. nr. 22 (2004-2005) sier om dette i kapittel 4.2.2:

”Der planmyndighet etter annet regelverk er samordnet med kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven, slik for eksempel vegmyndighetenes planlegging er, kan planleggingen være grunnlag for utbyggingsavtale. Det må imidlertid være kommunen som må fatte det overordnede vedtaket. Det må likevel være adgang til å fatte kommunalt delegasjonsvedtak om at andre myndigheter skal ha anledning til å inngå utbyggingsavtaler etter samordnet planlegging.”

Etter departementets mening er det ganske klart at lovreglene kun retter seg mot avtaler der primærkommunen er part. Vi er imidlertid enige med Ullensaker kommune i at de samme hensynene også kan gjøre seg gjeldende i avtaler der fylkeskommunen og andre myndigheter er part, og vil vurdere å se nærmere på dette ved en senere lovrevisjon.

Departementet viser avslutningsvis til at en avtale med annen myndighet etter omstendighetene kan anses å være en forpliktelse også overfor kommunen. I slike tilfeller vil avtalen kunne komme inn under reglene om utbyggingsavtaler.