§ 29-4 Departementet besvarer spørsmål om hvilke regler som gjelder for tiltak som utføres på bygning som er godkjent nærmere nabogrense enn 4 meter, jf. pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav a

Vi viser til e-post av 16. februar. Dere ber departementet om råd om hvordan kommunen skal forholde seg, der det søkes om tiltak på en bygning som kommunen tidligere har godkjent plassert nærmere nabogrense enn 4 meter, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 tredje ledd bokstav a. Dere presiserer at spørsmålet gjelder tiltak som isolert sett ikke kommer i strid med avstandskravet.

Departementets svar

Det følger av pbl. § 31-2 at tiltak på, eller i, eksisterende bebyggelse skal prosjekteres og utføres i "samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven".

Forarbeidene til plan- og bygningsloven presiserer hvordan pbl. § 31-2 skal forstås[1]:

"Det vil bare være relevante krav i loven og forskriftene som kommer til anvendelse på samme måte som ved nybygg. Det må være en sammenheng mellom tiltaket og kravet, slik at det for eksempel ved søknadspliktig fasadeendring med utskifting av vinduer ikke vil være relevant å vurdere om eiendommen har tilstrekkelig uteareal".

Departementet forutsetter i det følgende at det ikke er angitt egne byggegrenser i arealplan. Det er da avstandskravet som fremgår av pbl. § 29-4 andre ledd som er gjenstand for vurdering.

Departementet har i flere saker lagt til grunn at der tiltak på eksisterende bebyggelse skjer nærmere nabogrensen enn avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd, kreves dispensasjon, jf. pbl. § 19-2 eller samtykke fra nabo, jf. pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav a[2].

Dersom tiltaket isolert sett er i tråd med avstandskravet, gjelder bare pbl. § 29-4 første ledd. Det vil si at det ikke er nødvendig med dispensasjon eller nabosamtykke.

Betydningen av samtykke fra nabo

Et samtykke fra nabo er et vektig moment i vurderingen av om et tiltak kan plasseres nærmere nabogrensen enn avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd, men gir ikke noe rettskrav på en slik plassering, jf. blant annet rundskriv H-8/15, side 12 og 13. Samtykket må foreligge på vedtakstidspunktet, men om det senere trekkes tilbake, er dette forhold som må løses privatrettslig, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s, 231.

Departementet mener at det også vil være et forhold som må løses privatrettslig dersom en nabo er av den oppfatning at et gitt samtykke ikke omfatter senere utvidelser eller endringer på boligen.

 

Kopi

Direktoratet for byggkvalitet

 

[1] Ot.prp. nr. 45 s. 348

[2] Saker med referanse 15/5579 og 16/4200