§ 21-9 - Tolking av pbl § 21-9 bortfall av tillatelse og spørsmål ifm ferdigattest

Vi viser til e-post av 26.05.2011 med purring av 19.10.2011.
Henvendelsen gjelder spørsmål om ferdigattest og bruk av bolig, bl.a. hvilken hjemmel man har i ny lov til å nekte noen å ta i bruk et tiltak uten at det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. I tillegg spørres det om hva som blir fristen for igangsetting etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-9 i tilfeller hvor tiltakshaver søker om endring av en allerede gitt tillatelse. Dersom fristen løper fra det opprinnelige vedtaket, stilles det også spørsmål om hvor dette fremkommer i loven. Departementet beklager den sene tilbakemeldingen.

Det gjøres oppmerksom på at Departementet uttaler seg kun på generelt grunnlag.

Pbl. § 21-9 bortfall av tillatelse
Hensynet bak bestemmelsen i § 21-9 er at man skal sikre at godkjente byggearbeider kommer i gang innen rimelig tid etter at byggetillatelsen er gitt. Virkningen av overskridelsen av fristen er først og fremst at det må søkes på nytt.

Selv om søknad om endring ikke er en egen søknadskategori i loven, er det en praktisk og ofte brukt måte å justere tiltak som allerede har fått tillatelse. Det vises til at mange kommuner har egne gebyrsatser for søknad om endring av tillatelse og at det er en egen blankett om endring av tillatelse, som er ment å forenkle søknadsprosessen ved endring i tiltaket. Det legges i den sammenhengen til grunn at det fremdeles er samme tiltak og ikke et nytt tiltak. Det går selvsagt en grense for hvorvidt de omsøkte endringene kan behandles som endring, eller om tiltaket er av en slik karakter at det må opprettes ny sak med full søknadsbehandling. Dette er en vurdering kommunen må foreta når en endringssøknad mottas. Dersom tiltaket kan behandles som en endring av den opprinnelige tillatelsen, mener departementet at en slik endringstillatelse ikke medfører en forlengelse av tre års fristen i pbl. § 21-9 for å sette i gang et tiltak. Fristen vil i disse tilfellene løpe fra den opprinnelige tillatelsen uavhengig av om det foreligger en endringstillatelse i tiltaket.

Medfører derimot en endringssøknad at tiltaket er av en slik karakter at det må opprettes en ny sak med full søknadsbehandling, vil en ny tillatelse være gyldig i 3 nye år.  Departementet vil presisere at kun der tiltaket i den nye søknaden (endringssøknaden) fremstår som noe helt annet (formål, størrelse mv.) enn i den første søknaden, vil det være naturlig å si at ny søknad gjelder et selvstendig prosjekt.

Spørsmål ifm. ferdigattest
Det er pbl. § 21-10 som er hjemmel for sluttkontroll og ferdigattest. Det ligger i lovens system og kravet i loven at tiltaket ikke kan tas i bruk før ferdigattest ev. midlertidig brukstillatelse er utstedt. Selv om dette ikke uttrykkelig fremgår av loven, regulerer loven at et tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Dersom det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig, kan det utstedes midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket.

Det følger videre av pbl. § 32-8 bokstav d) at overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt eller i medhold av denne lov, vedtak eller plan.

Pbl. § 32-9 første ledd fastslår at overtredelse av § 32-8 første ledd som er vesentlige og forsettlige eller grovt uaktsomme, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr og gebyrenes størrelse fremgår for øvrig av byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1.