§ 20-1 - reglene om opprettelse og endring av eiendom i plan- og bygningsloven, herunder reglene for grensejustering

Det vises til e-post av 31. mars 2011 der det stilles spørsmål ved reglene om opprettelse og endring av eiendom i plan- og bygningsloven (pbl), herunder reglene for grensejustering.

Plan- og bygningsloven har flere regler som regulerer opprettelse og endring av eiendom. Blant annet reguleres søknadsplikten ved opprettelse og endring av eiendom i pbl § 20-1 bokstav m), mens de materielle reglene for opprettelse og endring av eiendom fremgår av pbl § 26-1.

Som vist til i e-posten fremgår det av pbl § 20-1 første ledd bokstav m) at blant annet arealoverføring er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Derimot er det ikke nødvendig med søknad etter plan- og bygningsloven ved grensejustering, jf. merknadene til matrikkelloven § 16 i ot.prp. nr. 70 (2004-2005) der det fremgår at grensejustering ikke er et søknadspliktig tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93. Dette er lagt til grunn også i ny plan- og bygningslov, jf. ot. prp. nr. 45 (2007-2008) side 185 der følgende fremgår: ”Departementet foreslår å videreføre prinsippet om at grensejustering er unntatt fra søknadsplikten. Dette framgår av lovforslaget ved at grensejustering ikke er nevnt i oppregningen av tiltak som er søknadspliktige, jf. forslag til § 20-1 første ledd bokstav m.”

Av pbl § 26-1 fremgår det at de materielle kravene gjelder ved opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn ti år, og at bestemmelsen gjelder tilsvarende ved endring av eksisterende eiendomsgrenser. Bestemmelsen setter forbud mot slike tiltak dersom det oppstår forhold som strider mot plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan.

I e-posten stilles det spørsmål om grensejustering går inn under alternativet ”endring av eksisterende eiendomsgrenser”. Departementet mener at også grensejustering faller inn under begrepet ”endring av eksisterende eiendomsgrenser”, noe som medfører at de materielle kravene som stilles i pbl § 26-1 også gjelder ved grensejustering. Det vises i den forbindelse til ot. prp. nr. 45 (2007-2008) side 185 der følgende fremkommer: ” Departementet viser til at grensejustering gjelder mindre eiendomsendringer. De materielle vilkårene for eiendomsdanning gjelder likevel i prinsippet alle typer eiendomsendringer.” Så de materielle reglene i pbl gjelder i utgangspunktet for alle typer eiendomsendringer, det er altså ikke noen arealgrenser for når pbl § 26-1 gjelder.