Forsiden

Svar på henvendelse om når gesimshøyde ble endret i bygningsloven av 1965

Vi viser til e-post fra Bente Huser Hostad i Bærum kommune datert 12. desember 2022, med spørsmål om når gesimshøyde på 7 meter ble endret til 8 meter slik det følger av plan- og bygningsloven i dag. Videre spørres det om når denne lovendringen trådte i kraft.

Departementets svar

Som det er vist til i e-posten ble maksimalhøyde på gesims til bygning endret fra 7 meter til 8 meter i bygningsloven av 1965. Denne endringen kom inn i § 72 i bygningsloven av 1965 ved Lov av 26. mai 1978 nr. 34 om endringer i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7.

Det er datoen for når loven sanksjoneres av kongen i statsråd som blir lovens dato. Hvis lovvedtaket sier at «Loven trer i kraft straks», trer loven i kraft den dagen loven blir sanksjonert. I avsnitt II i nevnte lovvedtak fremgår det at «denne lov trer i kraft straks, med unntak av § 74 nr. 2 som trer i kraft fra 1. januar 1979.». Endringen trådte dermed i kraft 26. mai 1978.

Håper dette ga svar på spørsmålene.