§ 1-2 åttende ledd - Henvendelse om ombygging av kjeller i tomannsbolig

Saken gjelder unntak fra en rekke tekniske krav ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i et sameie. Fellesareal i et sameie vil normalt ikke omfattes av bestemmelsen.

Vi viser til din e-post av 23. februar 2016. Du spør om de nye reglene for ombygging gjelder for et sameie. Vi antar at du sikter til ny bestemmelse i byggteknisk forskrift som gir unntak fra en rekke tekniske krav ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i bolig.

 Vi gjør oppmerksom på at myndigheten til å behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningsloven er lagt til kommunene og fylkesmennene. Vi kan ikke uttale oss om konkrete enkeltsaker. Vår uttalelse er derfor gitt på generelt grunnlag.

Byggteknisk forskrift § 1-2 åttende ledd

Fra 1. januar 2016 er det gitt unntak fra en rekke tekniske krav ved søknad om bruksendring fra tilleggsdel (f.eks. bod) til hoveddel (f.eks. soverom) eller omvendt i en boenhet. Bestemmelsen gjelder ikke bruksendring som medfører at det etableres en ny boenhet.

Byggteknisk forskrift § 1-2 åttende ledd lyder som følger: "For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet gjelder krav i forskriften med unntak av § 12-2, § 12-5 annet ledd, § 12-9, § 12-10 første ledd annet punktum bokstav a og b, § 13-5 annet og tredje ledd, § 13-13 og § 14-2 til § 14-5. Bestemmelsen omfatter bare bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv direkte mot hoveddel i boenheten. Bestemmelsen gjelder kun bruksendring i bolig der oppføring av boligen ble omsøkt før 1. juli 2011."

Hvilket areal omfattes av bestemmelsen?

Unntakene fra byggteknisk forskrift gjelder bare bruksendring innenfor samme boenhet. Fellesareal i et sameie vil normalt ikke anses som del av en boenhet. Bruksendring av slike arealer vil dermed ikke være omfattet av bestemmelsen. Unntaket i bestemmelsen vil imidlertid kunne gjelde en seksjonert bolig dersom det aktuelle tilleggsarealet er innenfor boenheten. Videre omfatter bestemmelsen kun bruksendring av rom som har direkte tilknytning til boenhetens hoveddel. Det vil si at tak, vegg eller gulv må grense direkte mot hoveddel i boenheten. Frittliggende bygning som kun inneholder tilleggsdel, for eksempel en garasje, er ikke omfattet av unntaket.

Vi håper denne informasjonen er til nytte. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift er tilgjengelig på www.lovdata.no