Plan- og bygningsloven

§ 29-4 - Svar på spørsmål om nabosamtykke ved uklare eiendomsgrenser – plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav a)

Vi viser til e-post av 29. juni 2023 fra rådgiver Malin Østvik. Dere spør om kommunen på eget initiativ kan lage et skjema for nabosamtykke, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4, i tilfeller der tiltakshaver og nabo er enige om plassering av tiltaket selv om det kan være noe avvik i eiendomsgrensene. Dere forklarer at naboene i skjemaet vil kunne erklære at de er kjent med det potensielle avviket i eiendomsgrensene og gir samtykke til plassering uavhengig av framtidig endring av grensene. Dere spør om et slikt skjema vil være i tråd med hensynene bak pbl. § 29-4 tredje ledd.

Vår uttalelse gis på generelt grunnlag.

Departementets svar

Hovedregelen i pbl. § 29-4 andre ledd er at byggverk skal plasseres 4 meter fra nabogrensen, med mindre annet følger av reguleringsplan, lov eller forskrift. Pbl. § 29-4 tredje ledd oppstiller unntak i to tilfeller: ved skriftlig nabosamtykke (bokstav a) og ved at kommunen godkjenner plassering av mindre byggverk (bokstav b).

Departementet har i flere uttalelser lagt til grunn at bygningsmyndighetene ikke kan gi tillatelse som medfører at noe av bygget går over nabogrensen, med mindre det foreligger skriftlig tillatelse fra nabo, se blant annet rundskriv H-8/15 punkt 8.2.4 og vår uttalelse i sak 16/2147-2 (publisert på regjeringen.no). Som det følger av nevnte uttalelse, kan en slik skriftlig tillatelse eller avtale mellom nabo og tiltakshaver gå ut på at naboen aksepterer at tiltaket krysser eiendomsgrensen. På denne måten vil tiltakshaver sannsynliggjøre en rett til å disponere over grunnen på naboeiendommen, og kommunen kan etter omstendighetene godkjenne nærmere plassering med hjemmel i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav a.

Etter departementets oppfatning vil tilsvarende gjelde i en situasjon der det er knyttet usikkerhet til de nøyaktige eiendomsgrensene. Da kan en skriftlig tillatelse eller avtale gå ut på at naboen aksepterer plasseringen, og er kjent med at tiltaket potensielt krysser eiendomsgrensen.

Det er tiltakshaver/søker som skal innhente nabosamtykke i forbindelse med søknaden, og som skal sørge for at samtykket er tilstrekkelig presist formulert. Som utgangspunkt er det derfor ikke nødvendig at kommunen utarbeider et samtykkeskjema som skissert i henvendelsen deres. Dersom kommunen ønsker det, kan vi imidlertid ikke se at det er noe i veien for at kommunen bistår tiltakshaver ved å tilby et slikt standardisert skjema, jf. også forvaltningens veiledningsplikt.

Det avgjørende er at samtykket er tydelig på at naboen aksepterer tiltaket også dersom det krysser eiendomsgrensen, ettersom samtykket berører privatrettslige forhold. Retten til å disponere over grunn på naboeiendommen må være klar, jf. også pbl. § 21-6. Videre bør det framgå av tillatelsen at den bare gjelder i forhold til plan- og bygningslovgivningen og ikke innebærer noen avgjørelse av privatrettslige forhold mellom partene.

Det er en anbefaling, men ikke et krav, at tiltakshaver tinglyser nabosamtykket.[1] En tinglyst avtale vil følge eiendommen som en heftelse, og dermed sikre publisitet og notoritet for eventuelle nye naboer/eiere. Om samtykket senere trekkes tilbake, er dette et forhold som må løses privatrettslig.[2] Det samme gjelder dersom det i etterkant oppstår uenighet om innholdet og rekkevidden av samtykket.[3]

Vi minner for ordens skyld om at tiltakshaver ikke har rettskrav på å få godkjent nærmere plassering etter pbl. § 29-4 tredje ledd, selv om det foreligger en skriftlig tillatelse eller avtale fra nabo. Det er opp til kommunens skjønn å vurdere om slik godkjenning skal gis. Vi minner også om at kommunen kan pålegge tiltakshaver å få klarlagt eiendomsgrensene dersom det er nødvendig for å gi tillatelse til tiltaket, jf. pbl. §§ 21-2 og 21-4 sjette ledd bokstav a.

 

 

Kopi:

Direktoratet for byggkvalitet

Rådgiver Malin Østvik

 

[1] Se sak 22/2740-3 (publisert på regjeringen.no).

[2] Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 231.

[3] Se bl.a. sak 18/947-2 (publisert på regjeringen.no).