Eierseksjonsloven (2017)

LOV-2017-06-16-65 Lov om eierseksjoner

Loven gjelder for eierseksjoner. Eierseksjon er det som i daglig tale noe upresist kalles en "selveierleilighet". I loven er en eierseksjon definert som eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.

Loven har både offentligrettslige og privatrettslige regler. De offentligrettslige reglene regulerer hvordan eierseksjoner opprettes, vilkårene for seksjonering og reseksjonering. Disse reglene finner du i lovens kapittel II, III og IV. Videre har loven privatrettslige regler som regulerer eierforholdene og fordeler rettigheter og plikter mellom seksjonseierne. Disse reglene finner du loven kapittel V, VI, VII, VIII, IX.

Veileder

Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler (oppdatert juli 2023)

Tolkningsuttalelser

Tolkningsuttalelser til den nye eierseksjonsloven vil du finne på denne siden. Flere av bestemmelsene i den nye loven viderefører bestemmelser fra 1997-loven. Dette innebærer av tolkningsuttalelser gitt til 1997-loven, fortsatt kan være relevante for tolkingen av tilsvarende bestemmelser i den nye loven. Tolkingsuttalelsene gitt til 1997-loven finnes derfor også på denne siden. Det er merket særskilt at de er avgitt til 1997-loven.  

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser