Forsiden

§ 63 a - Svar på henvendelse om eierskiftegebyr

Departementet svarer på spørsmål om forretningsfører kan avkreve eierskiftegebyr på vegne av sameiet, og om eierskiftegebyret er ment å dekke innhenting av opplysninger om regnskap, vedtekter, husordensregler o.l.

Vi viser til din e-post av 22. mars 2021 med spørsmål knyttet til eierskiftegebyr. Vi viser også til tidligere svar i brev av 10. februar og 3. mars 2021.

Departementet tar ikke stilling til enkeltsaker. Vi foretar imidlertid generelle fortolkninger av lover som tilhører vårt ansvarsområde, blant annet eierseksjonsloven. Dine spørsmål vil derfor bli besvart på generelt grunnlag.

Slik vi forstår din henvendelse spør du om det er forutsatt at forretningsfører etter avtale kan avkreve eierskiftegebyr på vegne av sameiet, og om eierskiftegebyret er ment å dekke innhenting av opplysninger om regnskap, vedtekter, husordensregler o.l.

Forutsatt i forarbeidene at regnskapsfører krever inn gebyret

Det er sameiet som har rett til å innkreve eierskiftegebyr, jf. eierseksjonsloven § 63 a. I forarbeidene er det likevel forutsatt at det:

«[f]or alle praktiske føremål er … forretningsføraren i sameiget som vil krevje inn gebyret».

Selv om gebyret som oftest vil bli innkrevd og beholdt av forretningsføreren, har denne ingen selvstendig rett til å kreve et slikt gebyr. Retten må bygge på avtale med sameiet. Foreligger det avtale, er det denne som regulerer adgang til, og på hvilke vilkår, forretningsfører kan avkreve selger gebyr på vegne av sameiet. Det følger av § 61 første ledd at det er årsmøtet som ved alminnelig flertall treffer vedtak om å engasjere forretningsfører. Årsmøtet trenger imidlertid ikke avgjøre hvem som skal engasjeres, siden det ligger under styrets kompetanse. I tråd med prinsippet i § 40 første punktum er det likevel ikke noe i veien for at årsmøtet vedtar også dette. Årsmøteflertallet vil altså kunne avgjøre både hvem sameiet engasjerer som forretningsfører, og på hvilke vilkår, herunder hvor mye som kan avkreves seksjonseiere i eierskiftegebyr på vegne av sameiet.

Dersom forretningsføreravtalen fastsetter at forretningsfører på vegne av sameiet kan avkreve selger fire ganger rettsgebyret på vegne av sameiet, er det i forarbeidene forutsatt at denne summen er ekskludert merverdiavgift.

Innhenting av opplysninger som faktureres kjøper

Du viser til at forretningsførere også krever betalt fra kjøper i forbindelse med meglers forespørsel om regnskap, vedtekter, husordensregler o.l. Du spør om innhenting av slike opplysninger faller innenfor eierskiftegebyret som skal belastes selger.

For vurdering av hvilke arbeider som skal dekkes av eierskiftegebyret viser departementet til uttalelsen av 3. mars 2021.  

Departementet tilføyer at sameiet bare kan kreve gebyr av avhenderen – ikke av erververen eller andre, jf. § 63 a. Ved ordinært salg vil dette være selger. Forretningsfører vil ikke kunne avkreve kjøper gebyr for innhenting av opplysninger med hjemmel i hverken § 63 a eller forretningsføreravtalen. En slik gebyravkreving kan bare skje etter avtale med kjøper.