Forsiden

§ 25 a - Departementet svarer på spørsmål om flertallskrav for oppgradering av eksisterende ladeanlegg

Vi viser til din e-post av 18. februar 2021 med spørsmål knyttet til ladepunkt i eierseksjonssameie.    

Departementet tar ikke stilling til enkeltsaker. Vi foretar imidlertid generelle fortolkninger av lover som tilhører vårt ansvarsområde, blant annet eierseksjonsloven. Dine spørsmål vil derfor bli besvart på generelt grunnlag.

Du spør om henholdsvis et mindretall eller et flertall av seksjonseierne kan vedta at et eksisterende ladeanlegg i sameiet skal oppgraderes.

Individualretten omfatter i utgangspunktet etablering av ladeanlegg

Det følger av eierseksjonsloven § 25 a. første ledd at:

«[e]n seksjonseier som disponerer egen parkeringsplass på eierseksjonssameiets eiendom, har med styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det».

Seksjonseiere kan altså på visse vilkår kreve at det blir «satt opp» ladepunkt. Dette er en individualrettighet, og styret kan bare nekte dersom det foreligger saklig grunn. Ordlyden taler for at rettigheten i utgangspunktet omfatter etablering av ladeinfrastruktur, og at styret vil kunne nekte krav om oppgradering av eksisterende ladesystemer. Av forarbeidene følger det at:

«det vil kunne vere ein sakleg nektingsgrunn at … sameiget allereie har eit fullgodt ladetilbod. Formålet med ein individualrett er å sikre den enkelte høve til å kunne lade heime. Dersom det er etablert felles ladestasjonar, vil ikkje den enkelte kunne krevje at fellesskapet betaler for ladeinfrastruktur for å kunne setje opp eit privat ladepunkt på parkeringsplassen til bebuaren. Om ladetilbodet som sameiget eller burettslaget tilbyr, er godt nok til å utgjere ein sakleg grunn til å nekte, må vurderast konkret».[1]

Hvorvidt en seksjonseier kan kreve oppgradering av eksisterende anlegg må altså vurderes konkret. Departementet antar at dersom det eksisterende ladeanlegget er tilstrekkelig til å dekke ladebehovet til et tilsvarende antall elbiler og ladbare hybrider med en gjennomsnittlig ytelsesevne som sameiets parkeringsplasser, vil dette tale for at styret kan nekte krav om oppgradering.

Årsmøtet kan vedta oppgradering av eksisterende ladeanlegg

Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet, jf. § 40, og kan fatte vedtak om å oppgradere eksisterende ladeanlegg. Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke andre flertallskrav er fastsatt i loven eller vedtektene, jf. § 49 første ledd første punktum. Etter § 49 andre ledd bokstav a kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

«ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet».

Hva som er «vanlig forvaltning og vedlikehold» må avgjøres skjønnsmessig utfra sameiets størrelse og tiltakets karakter. Det som er å anse som forvaltning og vedlikehold i ett sameie trenger ikke være det i et annet. Av forarbeidene[2] følger det at arbeider som gir en standardheving «normalt» vil gå ut over vanlig vedlikehold, hvilket kan tale for at vedtak om oppgradering av eksisterende ladeanlegg krever årsmøteflertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

 

 

[1] Prop. 144 L (2019-2020) s. 22

[2] Prop. 39 L (2016-2017) s. 187