NOU 2014: 6

Revisjon av eierseksjonsloven

Revisjon av eierseksjonsloven — Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

Les dokumentet

Følg saken

 • 03.05.2019

  Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova på høring. Høringen foreslår enklere regler for eksisterende byggverk i plan- og bygningsloven, regulering av hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven, samt rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og eierseksjonssameier.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.09.2019

 • 14.02.2018

  Høring - forslag til forskrift til eierseksjonsloven § 9

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Eierseksjonsloven § 9 gir en sameier med bruksrett til bolig i et ikke seksjonert sameie rett til å kreve at sameiet blir seksjonert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en forskrift til bestemmelsen. Forskriften skal regulere tingrettens behandling av et krav om seksjonering, den oppnevnte medhjelperens oppgaver og honorar, og dessuten hva som skal skje med eksisterende rettigheter og heftelser når sameiet blir seksjonert.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 30.04.2018

 • 20.12.2017

  Ny lov for boligsameier trer i kraft 1. januar

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar. - Den nye loven gir bedre sikkerhet for boligkjøperne, mer fleksible regler om organisering av parkeringsplasser og tydeligere regler om vedlikeholdsplikt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • 19.12.2017

  Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering og søknadsskjemaer med utfyllingsveiledninger

  Forskrift | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. desember 2017 med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 11 (4), § 13 (3) og § 17 og lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 38.

  Se forskriften på lovdata.no

 • 16.10.2017

  Høring - forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Departementet foreslår en forskrift som bestemmer at søknad om seksjonering og reseksjonering skal settes frem på skjema som departementet fastsetter. Departementet har laget ett utkast til skjema for søknad om førstegangs seksjonering og ett utkast til skjema for søknad om reseksjonering, som høringsinstansene kan gi innspill til.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 04.12.2017

 • 16.06.2017

  Eierseksjonsloven (2017)

  Lov | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Loven gjelder for eierseksjoner. Eierseksjon er det som i daglig tale noe upresist kalles en "selveierleilighet". I loven er en eierseksjon definert som eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.

  Se loven på lovdata.no

 • 16.12.2016

  Prop. 39 L (2016–2017) - Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Loven skal avløse lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner. Lovforslaget bygger på NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven, men avviker på flere og viktige punkter fra utvalgets forslag. Forslaget innebærer en mer moderne, brukervennlig og systematisk lov. Forslaget viderefører dagens regler på de fleste punkter, men inneholder også noen nyskapninger og endringer sammenlignet med gjeldende rett.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 16.12.2016

  Fire utredninger knyttet til arbeidet med ny eierseksjonslov

  Rapport | Kommunal- og distriktsdepartementet

  I arbeidet med ny eierseksjonslov, proposisjon 39 L (2016 - 2017) Lov om eierseksjoner, har departementet fått utredet flere juridiske problemstillinger.

 • 29.08.2014

  Høring - NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Departementet har sendt på høring NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven. Høringsfrist er 15. desember 2014.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 15.12.2014

 • 18.08.2014

  NOU 2014: 6 - Revisjon av eierseksjonsloven

  NOU | Kommunal- og distriktsdepartementet